انواع خودروبر

1-کفی خودوبر:حمل خودرو توسط خودروبرهای کفی شرکت امداد خودرو تهران با تلفن هماهنگی ویژه 1839

2-تریلی خودروبر:حمل خودور توسط تریلی خودرو برهای شرکت امداد خودرو تهران با تلفن هماهنگی ویژه 1839

3-نیسان خودروبر:حمل خودرو توسط نیسان خودرو بر های شرکت امداد خودرو تهران با تلفن هماهنگی ویژه 1839