خدمات شامل امداد خودرو تهران

خدمات امداد خودرو تهران

تعمیردرمحل-میکانیک سیار

شامل خدمات سیار در جادها و خیابان ها و خدمات سیار در محل یا منزل شما در دسته بندی انواع خودرو شامل :
* تامین قطعات خودرو-سوخت رسانی(بنزین سیار)-تعمیرات جزء و کل-تعویض روغن-تنظیم باد چرخهای خودرو-تعویض لنت ترمز خودرو-تعویض پمپ بنزین- تعویض و جا انداختن تسمه دینانم -تسمه تایم-بلبرینگ-خدمات برقی خودرو دیاگ و ....