تلفن خدمات سیار امداد خودرو

شهروندان گرامی برای تماس با خدمات سیار خودرویشان می توانند از تلفن  برای رفع مشکل خودرویشان تماس حاصل کنند