کشنده خودرو امداد خودرو تهران

دیگر نام که برای حمل خودرو میشود نام برد کشنده ی خودرو میباشد و کشنده های امدادی نیز انواع مختلف دارند